Kategorie:
INSTYTUCJE PUBLICZNE | PRAWO CYWILNE | PRAWO PRACY

Umowa B2B

Kontrakt b2b o czym należy pamiętać zawierając umowę b2b? Wady i zalety samozatrudnienia

Na czym polega umowa b2b, czyli o współpracy w ramach samozatrudnienia…

Przedmiot umowy b2b

Słownik: B2B – przedsiębiorca z przedsiębiorcą (ang. Business to Business)

Na przestrzeni ostatnich lat, w związku z rosnącymi kosztami zatrudniania pracowników, na popularności zyskała umowa business to business, czyli w skrócie b2b. Ta alternatywa dla umowy o pracę często określana jest mianem „samozatrudnienia”. Jest to umowa cywilnoprawna dotycząca współpracy, zawierana pomiędzy dwoma przedsiębiorcami. Umowa b2b nie została uregulowana wprost w przepisach kodeksu cywilnego. Jest to tzw. umowa nienazwana, zawierana w ramach swobody umów, dlatego w przypadkach nieuregulowanych w umowie zastosowanie znajdą przepisy ogólne kodeksu cywilnego. Umowa b2b może dotyczyć niemalże każdego rodzaju czynności, bowiem przedmiot umowy uzależniony jest od potrzeb stron, a w szczególności wymagań strony zamawiającej. Umowa b2b, zwana również umową o współpracę, zyskała szczególną popularność wśród specjalistów z zakresu: IT, copywritingu, dziennikarstwa, designu czy produkcji filmowej i telewizyjnej.

Strony umowy b2b

Umowa b2b to kontrakt zawierany pomiędzy dwoma podmiotami gospodarczymi. W obrocie stronami umowy b2b są najczęściej: osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarzą (wykonawca) oraz firma zamawiająca usługę (spółka, inna osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, fundacja etc.). Reasumując umowę b2b mogą zawrzeć jedynie podmioty będące przedsiębiorcami.

Kontrakt B2B, a umowa o pracę – jaką podpisać umowę?

Pracownik w rozumieniu kodeksu pracy

Zgodnie z art. 22 § 1 Kodeksu Pracy (dalej również: k.p.), przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. Stosunek pracy charakteryzuje się: osobistym świadczeniem pracy, w sposób ciągły, podporządkowaniem, odpłatnością, dobrowolnością oraz ponoszeniem przez pracodawcę ryzyka związanego z zatrudnieniem pracownika. (por. M. Tomaszewska [w:] Kodeks pracy. Komentarz. Tom I. Art. 1-93, wyd. VI, red. K. W. Baran, Warszawa 2022, art. 22). Osobie zatrudnionej na podstawie umowy o pracę przysługują liczne prawa oraz przywileje, przyznane w k.p. oraz innych aktach normatywnych, takie jak: płatny urlop wypoczynkowy, przerwy w pracy, ochrona trwałości stosunku pracy kobiet w ciąży. To na pracodawcy ciążą obowiązki opłacania składek ZUS (dalej: Składki) oraz zaliczek na podatek dochodowy.

Składki oraz podatki w przypadku współpracy b2b

Współpraca b2b rządzi się zupełnie innymi prawami niż umowa o pracę. To samozatrudniony zobowiązany jest do opłacania Składek oraz rozliczania podatków, nie przysługują mu również żadne uprawnienia pracownicze ujęte w k.p. W przypadku umowy b2b warunki oraz sposób wykonywania obowiązków określone są w umowie, dlatego niezwykle istotne jest jej profesjonalne przygotowanie.

Konsekwencje uznania umowy b2b za umowę o pracę

W tym miejscu należy wyraźnie podkreślić, że niedopuszczalne jest zastąpienie umowy o pracę umową o współpracę bez zmiany zasad współpracy. Zgodnie z art.  22 §  11 k.p., zatrudnienie w warunkach określonych w art. 22 § 1 k.p. jest zatrudnieniem na podstawie stosunku pracy, bez względu na nazwę zawartej przez strony umowy. W przypadku zawarcia przez strony umowy, która w istocie odpowiadać będzie cechom stosunku pracy, pracownikowi będzie przysługiwało roszczenie o ustalenie istnienia stosunku pracy, a pracodawca może być narażony na wysokie koszty związane z nieopłaconymi Składkami. Co więcej, skorzystanie przez pracodawcę z umowy cywilnoprawnej, w sytuacji w której powinna zostać zawarta umowa o pracę stanowi wykroczenie przeciwko prawom pracownika zagrożone grzywną w wysokości od 1000 do 30 000 zł.

Prowadzenie działalności gospodarczej w rozumieniu organów podatkowych

Niedopuszczalne jest także prowadzenie działalności gospodarczej jedynie dla pozoru. Istotną wskazówkę w zakresie rozstrzygania przez organy podatkowe o charakterze działalności zawiera art. 5b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art.  5b.  1. Za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

1) odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności;

2) są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności;

3) wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.
Mając na uwadze powyższe, postanowienia umowy b2b powinny odzwierciedlać ww. wymogi, aby uniemożliwić organom państwowym podważenie charakteru działalności prowadzonej przez wykonawcę.

Wady i zalety kontraktu b2b

Obecnie strony dysponują możliwością wyboru kontraktu spośród różnego rodzaju umów, takich jak m.in.: umowa o świadczenie usług, umowa o dzieło, umowa zlecenia, umowa o pracę, czy też umowa b2b. Każda umowa ma wady oraz zalety, a przy wyborze rodzaju umowy należy zastanowić się nad tym, co jest dla stron najistotniejsze, a w jakich aspektach są gotowe pójść na kompromis.

Zalety umowy b2b

Do korzyści płynących z umowy b2b, co do zasady, należy zaliczyć:

 • większe zarobki „na rękę”;
 • możliwość ustalania czasu i miejsca pracy we własnym zakresie;
 • niskie Składki odprowadzane przez samozatrudnionego;
 • możliwość wyboru sposobu opodatkowania (podatek liniowy, ryczałt);
 • możliwość odliczenia kosztów uzyskania przychodu;
 • możliwość zawierania umów z kilkoma kontrahentami;
 • brak podporządkowania pracowniczego;
 • możliwość korzystania z ofert kierowanych do przedsiębiorców.

Czy prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej się opłaca?

W okresie pierwszych 6 miesięcy działalności firma uprawniona jest do tzw. ulgi na start, czyli ulgi zwalniającej przedsiębiorcę z obowiązku płacenia składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, wypadkowe), fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy. W tym wypadku przedsiębiorca opłaca jedynie składkę zdrowotną. Skorzystanie z ulgi oznacza dla przedsiębiorcy rezygnację z zabezpieczenia społecznego, a więc nie będzie on mógł skorzystać z zasiłku chorobowego, opiekuńczego, nie będą mu przysługiwały zasiłek macierzyński, ponadto okres ten będzie okresem nieskładkowym w kontekście emerytury. Po upływie ww. okresu przedsiębiorca uprawniony jest do skorzystania z możliwości obniżenia składki przez okres kolejnych 24 miesięcy. Szczegółowych informacji w zakresie preferencyjnych składek oraz ulg udziela Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Wady umowy b2b

Do wad umowy b2b należą:

 • nałożenie obowiązków opłacania Składek oraz zaliczki na podatek dochodowy na wykonawcę;
 • obowiązek wykonawcy wystawiania faktur i prowadzenia księgowości;
 • brak uprawnień ochronnych wykonawcy uregulowanych w kodeksie pracy;
 • nieograniczona odpowiedzialność za błędy (co do zasady).

Wzór umowy b2b – o czym należy pamiętać zawierając tę umowę cywilnoprawną?

Przed podpisaniem umowy b2b należy zwrócić uwagę na następujące postanowienia umowne:

 • dokładne określenie przedmiotu umowy;
 • prawidłowe określenie stron (dane);
 • określenie miejsca i czasu wykonywania umowy;
 • wysokość wynagrodzenia oraz termin zapłaty;
 • zasady dotyczące fakturowania;
 • prawa autorskie (przeniesienie praw lub udzielenie licencji), moment przeniesienia praw;
 • zakaz konkurencji;
 • NDA, czyli umowa o zachowaniu poufności;
 • ograniczenie odpowiedzialności;
 • ewidencja czasy pracy, wykonywania usług;
 • przerwy w wykonywaniu umowy;
 • zasady wypowiedzenia umowy;
 • sąd właściwy dla rozstrzygania sporów wynikających z umowy.

Podsumowanie

W związku z wysokimi kosztami umowy o pracę perspektywa współpracy w ramach kontraktu b2b zachęca do założenia własnej działalności gospodarczej. Należy jednak podkreślić, że ta forma współpracy wiąże się z większymi obowiązkami wykonawcy. Co więcej, proste zastąpienie umowy o pracę umową cywilnoprawną przy zachowaniu warunków charakterystycznych dla stosunku pracy stanowi wykroczenie przeciwko prawom pracownika zagrożone wysoką karą grzywny oraz niesie za sobą ryzyko potencjalnego obowiązku uiszczenia zaległych Składek. Strony muszą zatem zadbać o to, aby obowiązki określone w ramach umowy b2b nie imitowały postanowień umowy o pracę. Prawidłowe skonstruowanie umowy b2b, dostosowanej do potrzeb stron, pozwala na współpracę przy niskich kosztach umowy oraz przy wysokim stopniu elastyczności. Decyzja o współpracy w ramach b2b powinna zostać podjęta rozważnie, przy uwzględnieniu zalet oraz wad wskazanych powyżej, wówczas umowa w wielu przypadkach może okazać się formą współpracy gwarantującą satysfakcję obu stron.

Drukuj
© 2018 Kancelaria Lassota sp. j. Projekt graficzny: Łukasz Podolak  Wdrożenie: WP-Expert
Call Now ButtonZadzwoń 12 421 78 80