Kategorie:
IT I DANE OSOBOWE | PRAWO CYWILNE

Regulamin sklepu internetowego

Jak napisać regulamin sklepu internetowego?

Elementy, które powinien zawierać regulamin sklepu internetowego w 2023 r.

Czym jest regulamin sklepu internetowego?

Regulamin sklepu internetowego to kluczowy element każdego sklepu oferującego produkty on-line. Ze względu na wygodę, szybkość oraz efektywność usług, co raz więcej klientów decyduje się na skorzystanie z usług sprzedawców internetowych, w szczególności na kupowanie towarów i usług przez Internet. W związku z dynamicznym rozwojem rynku e-commerce zmianom stale podlegają przepisy prawa regulujące ochronę konsumentów, sprzedaż na odległość, czy też ochronę danych osobowych. Przygotowując regulamin przedsiębiorcy muszą pamiętać o odpowiednim dostosowaniu jego treści do rodzaju sprzedawanego towaru oraz o spełnieniu wymogów prawnych, w szczególności prawidłowym unormowaniu zawarcia umowy sprzedaży, tak aby uniknąć kar, kosztownych sporów sądowych z klientami oraz postępowań reklamacyjnych. .

Charakterystyka regulaminu – jakie postanowienia powinien zawierać regulaminu sklepu internetowego?

Regulamin sklepu internetowego to zbiór norm oraz zasad regulujących zawieranie umów z przedsiębiorcą internetowym na odległość. Zestawiając ze sobą zapisy przykładowych regulaminów można z łatwością wyróżnić pewne elementy charakterystyczne, które powinien zawierać każdy prawidłowo skonstruowany dokument, a są nimi:

 • informacje o przedsiębiorcy prowadzącym sklep internetowy wraz z danymi do kontaktu;
 • słowniczek pojęć;
 • postanowienia ogólne;
 • informacje o dostawie zamówień;
 • warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, warunki sprzedaży towarów (warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług oraz umów sprzedaży towarów);
 • informacje dotyczące wysyłki;
 • prawo odstąpienia i zwrot towaru (formularz odstąpienia od umowy, formularz zwrotu towaru);
 • reklamacje (formularz reklamacyjny);
 • informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych;
 • postanowienia końcowe.

W przypadku oferowania towarów z elementami cyfrowymi, treści cyfrowych, usług cyfrowych w regulaminie sklepu należy umieścić nieco odmienne postanowienia, uwzględniające charakter oferowanych przedmiotów/usług. W przypadku świadczenia usług stricte cyfrowych  przedsiębiorca może zdecydować się na przygotowanie odrębnego regulaminu – regulaminu świadczenia płatnych treści i usług cyfrowych np. w postaci dostępu do usług streamingowych, prenumerat czasopism elektronicznych, e-booków itp., a to za sprawą nowelizacji ustawy o prawach konsumenta, która konieczna była w związku z implementacją dwóch dyrektyw unijnych, dyrektywy cyfrowej i dyrektywy towarowej.

Akty prawne – jak stworzyć regulamin w oparciu o aktualne prawo polskie oraz unijne?

Przygotowując regulamin sklepu internetowego należy zapoznać się przede wszystkim z następującymi aktami legislacyjnymi:

 1. ustawa o prawach konsumenta;
 2. ustawa kodeks cywilny;
 3. ustawa o ochronie danych osobowych;
 4. ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 5. ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów;
 6. akty prawa unijnego np. Ogólne Rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO).

Darmowy wzór regulaminu sklepu internetowego

W internecie dostępne są zarówno darmowe, gotowe wzory regulaminów dostępnych do pobrania, jak i wzory płatne. W tym miejscu należy wyjaśnić, że najlepszym rozwiązaniem jest niewątpliwie stworzenie regulaminu od podstaw przez prawnika specjalizującego się w obsłudze branży e-commerce. Jeżeli zdecydujesz się na wykorzystanie gotowego wzoru pamiętaj, aby sprawdzić czy autor regulaminu wyraził zgodę na jego wykorzystanie, w przeciwnym razie narazisz się na poniesienie konsekwencji związanych z naruszeniem praw autorskich. W kolejnym kroku sprawdź, czy regulamin jest kompatybilny z aktualnym stanem prawnym, a jeśli nie, to w jakim zakresie należy zaktualizować jego postanowienia. Pamiętaj również o dostosowaniu treści do potrzeb twojej firmy, a co najważniejsze zaktualizuj znajdujące się tam dane!

Wzór formularza odstąpienia od umowy

Zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta, Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35. Należy podkreślić, że przedsiębiorca ma obowiązek poinformowania konsumenta o prawie do odstąpienia od umowy, w przeciwnym razie, termin 14 dni zostaje wydłużony o kolejne 12 miesięcy. Klient może odstąpić od umowy, składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie to można złożyć na formularzu, którego wzór został określony w ustawie, wielu przedsiębiorców udostępnia wzór w ramach regulaminu, co znacznie ułatwia oraz ujednolica proces odstąpienia od umowy. Wzór odstąpienia zawiera:
– dane adresata;
– dane konsumenta;
– datę zawarcia umowy lub odbioru towaru;
– informację o odstąpieniu od umowy;
– adres konsumenta;
– podpis konsumenta;
– datę.
W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą, co oznacza, że to, co strony już świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. W praktyce konsument odsyła przysłany towar, a sprzedawca zwraca klientowi zapłaconą cenę.

Polityka prywatności jako integralna część regulaminu sklepu internetowego

Przedsiębiorca, jako administrator, ma obowiązek poinformowania konsumentów o sposobie przetwarzania ich danych osobowych. Najbardziej popularnym sposobem wypełnienia tego obowiązku jest umieszczenie na stronie internetowej polityki prywatności. Polityka prywatności zazwyczaj pozwala administratorowi strony wypełnić na raz dwa rodzaje ciążących na nim obowiązków: poinformować o zakresie przetwarzanych danych osobowych oraz poinformować o stosowanych plikach cookies. W zakresie danych osobowych administrator ma obowiązek podać swoje dane kontaktowe, poinformować o zakresie przetwarzanych danych, ich źródle, podać dane swojego Inspektora Ochrony Danych, cel w jakim dane są przetwarzane, okres przez jaki będą przetwarzane, podstawę prawną ich przetwarzania, poinformować o tym czy podanie danych jest obowiązkowe czy dobrowolne, czy dane będą służyć do profilowania, a także pouczyć o prawach osób, których dane są przetwarzane. W zakresie informacji o plikach cookies w polityce prywatności powinien znaleźć się opis plików cookies, jakie zapisuje dana strona internetowa, a także informacja o tym, w jaki sposób w ustawianiach przeglądarki użytkownik może wyłączyć ich automatyczne zapisywanie. Kwestia przetwarzania danych osobowych i wymogów nałożonych na przedsiębiorców w tym zakresie jest niezwykle skomplikowana i rozległa, zapraszamy więc do zapoznania się z pozostałymi artykułami dotyczącymi przedmiotowej kwestii: audyt rodo, inspektor ochrony danych osobowych. [hiperlink załączyć]

Klauzule niedozwolone w regulaminie sklepu internetowego

Wskazano już jakie elementy powinny bezwzględnie znaleźć się w treści regulaminu, należy zatem wskazać również postanowienia wadliwe, w szczególności klauzule niedozwolone, czyli niekorzystne postanowienia narzucane na klientów przez przedsiębiorcę – takie postanowienia z mocy prawa nie będą wiązać konsumenta.

Zgodnie z art. 3851 kodeksu cywilnego Postanowienia umowy zawieranej z konsumentem nieuzgodnione indywidualnie nie wiążą go, jeżeli kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy (niedozwolone postanowienia umowne). Nie dotyczy to postanowień określających główne świadczenia stron, w tym cenę lub wynagrodzenie, jeżeli zostały sformułowane w sposób jednoznaczny.

Przedsiębiorcy powinni stronić od umieszczania tego typu postanowień w regulaminach, a to ze względu na fakt, że wiąże się to z ryzykiem finansowym (kary, pozwy, koszty sądowe), jak i z ryzykiem marketingowym (pogorszenie wizerunku przedsiębiorcy wśród klienteli).

Zgodnie z k.c., w razie wątpliwości, za abuzywne uważa się m.in. klauzule, które:

 • wyłączają lub ograniczają odpowiedzialność względem konsumenta za szkody na osobie;
 • wyłączają lub istotnie ograniczają odpowiedzialność względem konsumenta za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania;
 • przewidują postanowienia, z którymi konsument nie miał możliwości zapoznać się przed zawarciem umowy.

Na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) dostępny jest rejestr klauzul uznanych za niedozwolone prawomocnym wyrokiem Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów https://www.rejestr.uokik.gov.pl/ W przypadku wątpliwości, co do dopuszczalności określonej klauzuli, warto zapoznać się z rejestrem i spróbować ocenić, czy istnieje ryzyko znania klauzuli jako niedozwolonej.

Najnowsze zmiany prawne dotyczące regulaminu sklepu internetowego

Rok 2023 r. był dla branży e-commerce czasem dużych zmian, a to za sprawą wejścia w życie Dyrektywy OMNIBUS, która nałożyła na przedsiębiorców m.in nowe obowiązki informacyjne wprowadzone do polskiego porządku prawnego za sprawą ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług. Więcej o zmianach wynikających z dyrektywy OMNIBUS dowiesz się z naszego artykułu Dyrektywa Omnibus – zmiany od 2023 r. […] dodać link

Zmiana treści regulaminu sklepu internetowego a informowanie klientów o wprowadzonych poprawkach

Po przygotowaniu regulaminu sklepu internetowego należy pamiętać o jego regularnym aktualizowaniu. Należy w szczególności śledzić wchodzące w życie zmiany prawne, a także aktualizować regulamin pod względem danych kontaktowych oraz rodzajów towarów oferowanych na stronie.

Przed jakąkolwiek zmianą regulaminu konieczne jest poinformowanie o planach zmiany klientów. Zastrzeżenie w regulaminie możliwości jednostronnej zmiany postanowień bez informowania o tym fakcie konsumenta zostało wielokrotnie uznane za postanowienie abuzywne, a zatem nieważne. Najczęstszym sposobem informowania konsumenta o zmianach w regulaminie wykorzystywanym przez przedsiębiorców jest wysłanie wiadomości mailowej co najmniej 14 dni przed planowaną zmianą oraz skorzystanie z wyskakującego okienka tak, aby klient w sposób wyraźny zaakceptował zmiany w regulaminie przed przystąpieniem do dalszego korzystania z usług serwisu. Rozwiązanie to jest powszechnie stosowane oraz zaakceptowane, konieczne jest jednak odpowiednie ukształtowanie treści wiadomości informującej o zmianach oraz odpowiednie przygotowanie wyskakującego okienka wymagającego aktywnej akceptacji.

Podsumowanie

Regulamin sklepu internetowego to nie zbędna formalność, a akt prawny regulujący fundamentalne zasady związane ze sprzedażą oraz świadczeniem usług dla klientów. Z tego względu niezwykle istotne jest jego odpowiednie przygotowanie, a następnie aktualizowanie, tak aby sprostać zarówno oczekiwaniom klientów, jak i przepisom prawa. Warto zaznaczyć, że nie zawsze regulamin bardziej skomplikowany jest lepszy, regulamin powinien być czytelny i jasny zarówno dla przedsiębiorcy, jak i konsumenta. Kancelaria Lassota Krawiec posiada bogate doświadczenie w przygotowywaniu regulaminów sklepów internetowych oraz w obsłudze branży e-commerce, skontaktuj się, a z chęcią pomożemy Ci skonstruować lub zaktualizować regulamin w oparciu o najnowsze przepisy prawa, przy uwzględnieniu Twoich indywidualnych potrzeb.

Drukuj
© 2018 Kancelaria Lassota sp. j. Projekt graficzny: Łukasz Podolak  Wdrożenie: WP-Expert
Call Now ButtonZadzwoń 12 421 78 80